søndag 24. oktober 2010

Vil gratis data gi en rik nasjon?

Mange rike land har blitt rike på grunn av deres store mengder naturressurser. I den industrielle alder var mineralressurser som fossilt brensel de viktigste råstoff for produksjon av industrivarer. Tilsvarende hva er det viktigste råstoffet i informasjonsalderen? Selvfølgelig data. Derfor bør landenes rikdom avhenge av tilgjengeligheten av mer data.

Kartdata er selvfølgelig det datasettet jeg tenker på mest. Kartdata i informasjonsalderen ligner stål i den industrielle tidsalder, hvor stål er en viktig råvare for flere store næringer.

Vil mer data gi mer verdi?
Ifølge logikken ovenfor, bør svaret være ja. Men jeg spør meg: Vil åpne gratis data gi mer økonomisk verdi enn gratis kartdata? Og vil den økonomiske verdien av kartdata overstige kostnadene ved å etablere data?

I et velfungerende marked vil økt konkurransekraft skape verdi. Men for eksempel når Google går inn i et marked som en ny konkurrent med en gratis tjeneste, ødelegger de verdien av markedet. I dette tilfellet, er konkurransen ikke økt, men heller "drept" av urettferdig konkurranse. Vil frigjøring av kartdata ha samme effekt? Kanskje. Jeg frykter også at kvaliteten på åpne kartdata vil ødelegge kvaliteten ytterligere. For vi ser at staten ikke alltid makter å lage data som er gode nok for industriens krav. Jeg nevner bare Elveg-datasettet.

På den annen side, hvis staten har samlet data og ikke gjør det tilgjengelig for gjenbruk, samtidig som de samme dataene samles av private aktører, er dette sløsing med ressurser.

Derfor; Åpne opp. Gjør basiskart tilgjengelig. Ikke la staten konkurrere, men la industriens kreativiteten stå for verdiøkning. Og ta en lav nok pris slik at de beste data kan brukes.


En bekjennelse:
Jeg tror på gode kart,
de fullstendige, tredimensjonale, jordens modell.

Jeg tror på et kartverk,
faktisk under statens kontroll,
data unnfanget, forvaltet, eiet
og pint nær der de oppstår,
skal derfra komme igjen til trengende og kreative.

Jeg tror på offentlige kart,
basisdata fra et allment kartverk,
tilgjengelige, standardiserte, troverdige kart
blottet for verdiøkende tjenester
og sist men ikke minst,
oppdaterte kart
– til en riktig pris.

fredag 22. oktober 2010

Norske data for nordmenn!

Jeg leser i TU at ”En ny norsk lovendring kan sende samfunnskritiske data til datasentre i utlandet”. Jeg skjønner ikke at det skal være mulig at Norge legger til rette for å gi sine dyrbare egg til andre nasjoners rede. Bare fordi de utenlandske redene er billigere. Ikke det at jeg mistror utlendinger smugkikker i data, men vi vet at nasjoner endrer politisk retning, og da kan det være for sent.

Vi kan da ikke legge statens regnskapssystemer, kommuners arkiver, NAVs saksystem, helsevesenets pasientjournal, PST sine arkiver, og ikke minst kartdata inn i den billigste sky-tjenesten? La oss betale litt mer, og ha kontroll på sikkerheten. Litt risikobevist må man være.

Men her innser jeg at jeg kanskje ikke har bidratt mye til å gi et image som sikkerhets- og risikobevisst. Men jeg lover at jeg aldri skal tro jeg er Tarzan som svinger seg i lianene. Som passert førtiåring innser jeg at det er bedre å ta en liten omvei, dvs tenke seg om, enn å ta en stor risiko. Det bør Norge også gjøre.

Kilde: http://www.tu.no/it/article262862.ece

tirsdag 19. oktober 2010

N5000 og frie kartdata fra Kartverket

Ser i dag at Statens kartverket gjør et nummer av at de slipper de første datasett med CC lisens (cc-by-sa-3.0). Kartene, N5000, kan jeg ikke helt skjønne er nye. Jeg mener disse har vært tilgjengelig tidligere. Kartene egner seg for målestokk 1:5 millioner, har fine farger og leveres på ulike 'kontor-formater', bildeformater og SOSI.


Jeg håper at Kartverkets formidlingstjeneste følger opp med mer frie kart i større målestokker, men da kan vi ikke tillate at kartene skal inneholde verdiøkende tjenester. For oss som jobber med kart profesjonelt, betyr leveransene vi nå ser fra kartverket, tjenester gjennom tilrettelegging med presentasjonsregler og formatering. Det er viktig at det er et skarpt definert skille mellom basisdata/rådata og verdiøkte data.

Jeg forutsetter at prisene til den nye formidlingstjenesten ikke blir et hinder for verdiøkning, men en stimuli for nærlingslivet til å lage nye og nyttige tjenester og produkter. I dag opplever vi at de beste kartene ikke blir brukt fordi prisen er for stiv. Google, OSM, Navteq, TeleAtlas og Bing-maps er alle rimeligere. Og selv om det er ønskelig med de beste kartene, kan vi ikke bruke dem.

I tillegg blir det helt feil dersom det offentlige Norge skal konkurrere med oss på tjenester. Vi ser dessverre flere overtramp fra Kartverket, hvor de er en konkurrent på å lage produkter og tjenester det er umulig å konkurrere mot. Derfor må verdiøkning på kartdata være eksklusivt forbeholdt næringslivet, og all leveranse av data gjennom forhandlere.

fredag 15. oktober 2010

Smidig synkronisering av geodata - GeoSynkronisering

GIS-analytikere bruker mye tid på import, eksport, filkopiering, FTP, og diverse formatkonverteringer, i tillegg til andre trivielle oppgaver ifm ajour-rutiner. Folk med dyp GIS-kompetanse er en knapp gode, og dette er helt unødvendig.

Norge digitalt har ettertraktet gull 

Norge digitalt består av 602 parter som har etablert et nasjonalt datagrunnlag. I perioden 1992 -2002 ble det brukt over 2,4 milliard kr på etablering av basis geodata i Norge (Stortingsmeld 30, 2002), og samlede kostnader for 2009 kom på 38 mill (årsrapporten for ND). Bruken av geodata i den offentlige forvaltningen har hatt en betydelig økning de siste årene. Datasettene er under kontinuerlig utvidelse. Disse dataene er gull verd, og mange vil ha dem.

Lokale data

I det store forvaltes data nær kilden til der endringene oppstår, noe som er med på å sikre kvaliteten. I svært mange oppgaver er det viktig at data er oppdaterte. Mye av bruken krever avanserte verktøy som overlay, buffer og avanserte søk. Disse verktøyene brukes på datasett som dekker store områder, og ofte kan være krevende å utføre. Dette er noen grunner til at det ikke er mulig å basere seg på ett sentralt datasett, og å bruke teknologier som WFS for å gi distribuert tilgang. Geodata representerer en betydelig datamengde og effektiv bruk av datagrunnlaget tilsier derfor at det må benytte kopibaser i det daglige arbeidet. Norge bruker i dag store ressurser på å etablere slike lokale kopier. Vi trenger derfor at stedfestet informasjon må flyte lett mellom ulike programvareplattformer, forvaltningsnivåer, fagmiljøer og landegrenser.

Løsning

I Kartverkets matrikkelsystem finnes et grensesnitt (EndringsloggAPI) som gjør det mulig å etablere lokale matrikkelkopier. Dette er etablert i de aller fleste kommuner i dag. La oss bygge videre på denne ideen, og tenker seg den samme tekniske løsningen: 1. Kopi spør original om data (bruker, passord, oppgave, siste transaksjon)
 2. Originalen lager datasettet som etterspørres
 3. Datasettet overføres til kommune
 4. Data legges inn i kopiarkiv
 5. Kopi tar vare på siste vellykkede transaksjonsnummer 

En får dermed et system som automatisk sikrer at når nye data kommer til, data endres, eller data slettes, oppdaterer kopidatasettet.

Matrikkelen har kun en original, og alt annet er bare kopier. Men i det generelle tilfellet med kartdata, har vi et mye mer komplisert miljø med ulike originaler ulike plasser. Noe data ligger originalt i landets kommuner, noe hos Kartverket og noe hos de andre norge digitalt partene. Og noen ønsker tilgang til alle andres data.

Bruk

En kan dele opp bruken av geosynkronisering i noen forskjellige bruksegenskaper. Lokal kopiering: Kopiering til andre baser i samme organisasjon. En får da automatisert to identiske arkiver som er ajour. Eksempel: Kopiere data til DMZ for å gjøre dem tilgjengelig i en web-innsynløsning. Subset: Kopibase er et geografisk subset av originalbase. Det muliggjør synkronisering av data innenfor polygon. Eksempel: Landsdekkende originaldata kopieres til kommunedekkende kopidata. Geografisk union: Kopibase henter data fra flere kilder. Dette krever at to objekter aldri må aldri ha lik ID. Denne utfordringen kan løses med en global ID. Eksempel: kommunedekkende originaldatakilder kopieres til Landsdekkende kopidata. Tematisk union: Kopibase henter data fra flere tematiske kilder. Eksempel: Bygg og tiltak samles i samme arkiv. Konvertering: Data konverteres fra et dataformat til et annet. Utløser: Behandlende sak-systemer lytter etter spesielle endringer i geodata. Eksempel: Midlertidig brukstillatelse / Brukstillatelse skal utløse en handling på VA (Betale vannavgift). Et annet eks er oppdatering av cachede data (tiles).

Disse bruksegenskapene kan selvfølgelig kombineres. Eksempel: To kommuner forvalter plandata for hver sin kommune i hvert sitt GIS-system. Fylkeskommunen har et tredje system som lytter på endringene fra kommunene og har et kopidatasett som inneholder t oppdaterte data fra kommunene helt uten manuelle operasjoner.

Standarder

Den kanskje viktigste forutsetningen for å få til dette er en felles standard for kartdata. Her er Norge heldige med SOSI. Men vi savner en form for digital utveksling av denne standarden, altså et format for objektkatalogen. Men når denne er laget, kan en også tenke seg funksjonalitet for å synkronisere objektkataloger. Denne problemstillingen utløser flere interessante problemstillinger, som for eksempel en meldingstjeneste som sier fra når formatet er så forandret at en ny full etablering er nødvendig.

En smidig automatisk synkronisering av geografiske data vil bidra til at brukere skal få enkel og hurtig tilgang til de beste geodataene, at samarbeid om dataetablering og datadeling kan gjøres på en standardisert form, redusere manuell forvaltning av kopidata og realisere visjonen Norge digitalt!

onsdag 13. oktober 2010

Galileo blir dyrere og dyrere, og Norge er med

Galileo er et planlagt satellittnavigasjonssystem. Systemet skal omfatte 30 satellitter og er Europas svar på USAs GPS. Galileo-systemet forventes å levere svært nøyaktige posisjoner når det en gang kommer i drift. De to første Galileo-satellittene vil sendes opp i tredje kvartal 201, og prosjektet forventes å være endelig ferdig i 2017/2018 - 10 år senere enn opprinnelig planlagt.

Første gang jeg snakket om Galileo, i 1999, husker jeg at prosjektet var kostnadsberegnet til 24 milliarder kroner, og det skulle være operativt 2008-2010. I 2008 var estimatet 28 milliarder og ferdig 2013. Nå melder Der Spiegel at det vil koste ytterligere 14 milliarder, og ytterligere forsinkelser må påregnes. Kostnadene tilsvarer 42 Lærdalstunneler. I andre uoffisielle måleenheter tilsvarer Galileo 4,2 Gardermobaner og 10,5 Operahus. Sammenlignet med slike uoffisielle måleenheter som oppsår i mediesammenheng, synes ikke jeg dette er mye for et moderne, redundant satellittnavigasjonssystem.

Norge er en viktig deltaker i Galileo-programmet

Norge har helt fra 1987 vært involvert og bidratt teknisk og økonomisk til utbyggingen av prosjektet. Nå har Norge undertegnet en formell samarbeidsavtale, som sikrer mer aktivitet. To viktige bakkestasjoner er lokalisert på norsk territorium: en på Svalbard og en i Antarktis. En tredje er planlagt på Jan Mayen. Dette skal vi være stolte av, og jeg håper norsk industri, kompetanse, og universiteter nyter godt av dette.

Les mer om Galileo på ESA (European Space Agency) sine hjemmesider.

søndag 10. oktober 2010

Erfaringer med Facebook

Som bundet til sofaen gikk jeg til det skritt å melde meg på Facebook. Mange venner lo hånelig og kommenterte at da kjedet jeg meg seriøst mye. Jeg strekker meg til at det kanskje er litt sant. Jeg har vært på Facebook i 5 dager, og i morgen mandag skal jeg prøve meg på jobben etter 5 lange uker på sofaen. Så hva har jeg erfart?

Hva gjør jeg på Facebook?

Ganske tidlig ble jeg usikker på hva jeg drev med. Tidsfordriv. Når jeg søker etter noe ”Googler” jeg. Med tanke på at mange bruker mye tid på dette burde det finnes et verb. ”Fjeser” jeg? Svaret fikk jeg raskt som en kommentar på veggen: Selvfølgelig ”tryner jeg”!

På Facebook skrives det om mange treningsturer (vi er spreke og attraktive på nettet), fritidsaktiviteter, været, ferie, barn og husdyr, skuffelse over elg som lurte jegeren og alle viktige ting vi er utrolig opptatt av. Vi klager over vår travelhet, men i virkeligheten elsker man sin travelhet og sitt hektiske liv – det gir oss en innbilt status. Det er lite sutring på Facebook. Lite kontroversielt. Tilsynelatende glatt og lite heftige meninger. ”Kakao med krem”, og ”Fredag er digg”. Jeg har ikke sett at noen engang strekker seg til ”Mandag suger”.

Facebook hjelper deg med å holde kontakten og dele med menneskene i livet ditt, står det på Facebooks egne sider. Jeg reagerer på bruken av ordet ”venn”. For meg blir det overfladisk når jeg ser at folk har opp i mot tusen ”venner”. Jeg synes heller Facebook kunne ha brukt ”bekjentskap”.

Men Facebookere hygger seg med hva de gjør, hvor de er, avstemninger, videoer, bilder, og å vise tilhørighet ved hvilke grupper du deltar i. Kommentere, og å bli kommentert, det handler om tilbakemeldinger som alle liker å få. Jeg ser at vennskap på nett, det er hyggelig. Men hva er nytten av Facebook?

Fortsetter jeg?

Må innrømmer at jeg liker det. Men er det godt for meg? Vil jeg prioritere det?

Jeg håper at når beinet er friskt, vil jeg prioritere å komme meg en tur ut å nyte at sola skinner. Kjøre unger på trening, ritt, kamper, løp og renn. Smøre ski, klippe plen, betale regninger. Svette på dugnader. Rydde. Hjelpe til med lekser. Trene. Se på TV, leser avis, løser sudoku. Og – er det mer krefter igjen – kanskje ”tryne” litt.


torsdag 7. oktober 2010

Desktop Google Latitude

Nå kan du posisjonere PC uten GPS.

Google annonserte i går "Latitude" for PC. Dette har en tid vært tilgjengelig for mobil, og de har nå skjønt at ikke alle har en "smart-telefon". Latitude kan nå altså hjelpe deg med å holde kontakten med venner og familie som kanskje ikke har en smarttelefon.
Nå kan du fra Latitude-nettstedet:

Akkurat som på telefonen, kan du velge å dele posisjonen din. Det gjøres ved at posisjonen til det trådløse aksesspunktet maskinen er koblet til, er kjent for Google. Før du kan dele posisjonen din, må du først gi Latitude tillatelse til å få tilgang til din posisjon. Du kan endre denne innstillingen i din nettleser senere.

Har forsøkt litt på dette. Det ser ut til å fungere rimelig bra. Posisjonen ser ut til å oppdateres først når en logger seg på Latitude-siden.

Kilde:
http://google-latlong.blogspot.com/2010/10/easier-way-to-use-google-latitude-on.html

Navigasjonsbrille

Prototype på et personlig navigasjonssystem du kan ta på deg. Det hele er en brille som er utstyrt med GPS, gyro, lamper (LEDs), og en computer. På innsiden av innfatningen viser noen lamper koder som viser hvilken vei du skal gå.Jeg får litt assosiasjon til artige Aukrust-tegninger. Når du tar på deg slike briller ser du ut som du "er" fremtiden. Dette kan muligens brukes som et statussymbol for å vise tilhørighet som tekno-dings-entusiast. Hvem vet, kanskje vi hiver linsene og går med slike navi-briller om noen år?

tirsdag 5. oktober 2010

Status fra sofaen (III)

Dette er ikke nødvendigvis bare oppløftende lesning for en utålmodig sjel. Da er det hyggelig med alle hyggelige hilsener jeg får om dagen.

Sjekk denne http://fuldans.se/?v=sgtkxteeut.

Tusen takk, den var kjempe morsom. Ligger her og virkelig får kroppen min til å gjøre de heftigste bevegelsene. Spesielt beina liker jeg synet av. De har jeg virkelig hatt gående lenge her nå. Synes jeg er skikkelig sprek. Slikt hjelper på humøret.

Status fra sofaen (II)

I dag er det 4 uker siden ulykken. Jeg feirer ikke, men ligger med PC på magen. Må innrømme at en god del tid har gått med til å lese publikasjoner om den skaden som jeg nå lider av.
Felles for dem er at tidlig kirurgisk inngrep og påfølgende behandling i et fullstendig hamstringbrudd har store fordeler. Nonoperativ behandling har en dårlig prognose, og selv om kirurgi synes å være anbefalt oftere er det ennå ikke en standard. Mange ser ut til å komme tilbake med god bevegelighet og styrke, men det tar lang tid. Det er alltids en trøst.

Her er noen notater fra noen av disse:

Ref
Hvor
Når
#pasienter

Opptrening etter operasjonen Kommentarer
Erfaringer
1)
Finland
2008
41 pas
0-4 uker: Rolig. Sele-oppheng for å unngå feil bevegelser, Krykker. Ikke sitte, overhode ingen strekk på hamstring.

4-6 uker: Ulike bevegelsestrening. Lett basengtrening

Etter 6 uker: ergometersykling.

Etter 12 uker: Mer aktiv muskeltrening
19 pasienter ble vurdert som å ha svært godt resultat. 10 pasienter et godt resultat. 5 pasienter ble klassifisert som moderat resultatet. 7 pasienter hadde dårlig resultat.

For pasienter med en utmerket eller godt resultat, var forsinkelsen fra skaden til operasjonen i gjennomsnitt 2,4 måneder, mens hos pasienter med moderat eller dårlig resultat var forsinkelse i gjennomsnitt 11,7 måneder. Forskjellen var statistisk signifikant.
2)
Sveits
2009
6 pas
0-6 uker: Rolig

6-12 uker: Bære normal vekt

Etter 12 uker: Normale daglige rutiner
Det var ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn.

Også middelaldrende til eldre aktive pasienten anbefales operasjon. :-)
3)
Indiana
2002
11 pas
0-6 uker: Rolig. Sele-oppheng for å unngå feil bevegelser

6-12 uker: Ulike bevegelsesøvelser og gåtrening

Etter 12 uker: Normale daglige rutiner
Oppnåelse av 91% av hamstring muskel styrke.

Ti av 11 pasienter var fornøyd med resultatet.

7 av 9 idrettslig aktive pasienter var i stand til å returnere til idretten etter operasjonen (snitt 6 måneder).

Åtte av 11 pasienter (73%) ble smerte-fri eller rapporteres bare mild smerte (inkludert gange, løping, trapper, bilkjøring.
4)
Birmingham
2004
4 pas
Sele-oppheng for å unngå feil bevegelser Etter 12 måneder hadde alle pasientene fått tilbake styrke uten smerte og en nær normal bevegelse. Alle fire personer var i stand til å returnere til sitt tidligere arbeid og tre var i stand til å vende tilbake til samme idrettsnivå som før skaden.

Kirurgisk behandling gjenoppretter den forvridde anatomi, tillater tidlig rehabilitering og unngår potensielle ødeleggende nevrologisk problem med isjiasReferanser

 1. Sarimo J, Lempainen L, Mattila K et al (2008) Complete proximal hamstring avulsions: a series of 41 patients with operative treatment. The American Journal of Sports Medicine. http://ajs.sagepub.com/content/36/6/1110.abstract
 2. Ladislav Mica (2009) Avulsion of the Hamstring Muscle Group: A Follow-Up of 6 Adult Non-Athletes  with Early Operative Treatment: A Brief Report. World Journal of Surgery. http://www.springerlink.com/index/x0022783j5546262.pdf
 3. Kevin E. Klingele, and Peter I. Sallay (2002) Surgical Repair of Complete Proximal Hamstring Tendon Rupture, Kevin E. The american journal of sports medicine. http://ortopedia.rediris.es/docus/download/Isquiotibiales.pdf
 4. J Chakravarthy et al. (2004) Surgical repair of complete proximal hamstring tendon ruptures in water- skiers and bull riders: A report of four cases and review of the literature. British Journal of Sports Medicine. http://bjsportmed.com/content/39/8/569.full

mandag 4. oktober 2010

HarassMap

Ser at i Egypt lages nå en kart-app for "håndtere" seksuell trakassering av kvinner. De må tåle regjeringens labre interesse får å gjøre noe med problemet. Den nye applikasjonen, kalt HarassMap, vil oppfordre kvinner å umiddelbart rapportere tilfeller av seksuell trakassering gjennom tekstmeldinger. Ofrene vil få et svar som tilbyr støtte og praktiske råd, og rapportene vil bli samlet inn og presenteres i et større kart over hotspots for trakassering.

Tegnforklaringen på kartet:
 • touching
 • verbal
 • catcalls (plystring
 • oogling (stirre)
 • stalking (forfølging)
 • indecent exposure (usømmelig eksponering)

Om man skal følge media vil det være fortettet med punkter rundt toppidretts-senteret og universitetet i Oslo. Er allikevel ikke overbevist om at vi trener et slikt kart i Norge.

Dessuten kjenner jeg folk som helt sikkert vil oppsøke slike steder fordi det representerer mer enn mulighet enn en trussel!

Kilde: http://mobileactive.org/harassmap-plan-track-sexual-harassment-egypt